ML-280/281 (Kaulbach)

Grab der Familie Kaulbach auf dem Alten Südfriedhof München (Februar 2008)
Grab der Familie Kaulbach auf dem Alten Südfriedhof München (Februar 2008)

Grab der Familie Kaulbach auf dem Alten Südfriedhof München (März 2014)

Grab der Familie Kaulbach auf dem Alten Südfriedhof München (September 2011)

Grab der Familie Kaulbach auf dem Alten Südfriedhof München (August 2007)

Ω

WILHELM KAULBACH
GEB. D. 15. OCT. 1804, GEST. D. 7. APRIL 1874.
JOSEFINE KAULBACH
GEB. D. 11. SEPT. 1809, GEST. D. 3. APRIL 1896.

– Liegestein –
HERMANN KAULBACH
25.7.1846 – 9.12.1909
SOPHIE KAULBACH
GEBORENE SCHROLL
21.12.1850 – 23.11.1920

Ω


Mauer Links