41-12-22 (Neuner)

Grab der Familie Neuner auf dem Alten Südfriedhof München (Februar 2014)
Grab der Familie Neuner auf dem Alten Südfriedhof München (Februar 2014)

Ω

Hier ruhen:
Constanze Neuner,
k. Advokatensgattin,
geb. d. 4. Jänner 1833,
gest. d. 11. August 1882.
Ludwig Neuner,
kgl. Advokat und Rechtsanwalt,
geb. d. 26. Dezember 1825,
gest. d. 17. Dezember 1888.
Dr. Richard Neuner, prakt. Arzt
geb. 17. Mai 1859, gest. 15. Dezember 1925.

– Sockel –
Fanny Neuner,
Arztwitwe
9.6.1876 – 16.12.1949

Ω

  • Neuner, Fanny (vw) [in memoriam]; 9.6.1876 – 16.12.1949; Arzt-Witwe
  • Neuner, Konstanze (vh); 4.1.1833 – 11.8.1882; Advokatens-Gattin
  • Neuner, Ludwig; 26.12.1825 – 17.12.1888; Königlicher Advokat und Rechtsanwalt
  • Neuner, Richard, Dr. med.; 17.5.1859 – 15.12.1925; Praktischer Arzt

Sektion 41