40-01-23 (Lenz)

Grab der Familie Lenz auf dem Alten Südfriedhof München (Mai 2014)
Grab der Familie Lenz auf dem Alten Südfriedhof München (Mai 2014)

Ω

– Tafel –
Franz Lenz
Oberstlieutenant a. D.
geb. 20. Dezember 183¿ gest. 5. März 1892
Friedrich Lenz
Ober-Inspektor der k. b. Staatseisenbahn
geb. 4.VIII.18¿ gest. 3.XI.1907
Emma Lenz
geb. Müller
geb. 23.VI.1845, gest. 23.III.1921

Ω


Sektion 40