31-12-21 (Nonner)

Grab der Familie Nonner auf dem Alten Südfriedhof München (April 2018)
Grab der Familie Nonner auf dem Alten Südfriedhof München (April 2018)

Ω

ANTON NONNER
DOCTORAND DER MEDICIN
geb. 26. Sept. 1861, gest. 23. Febr. 1887.
JOSEF NONNER
HUETTEN U. BERGWERK. DIRECKT.
geb. 8. April 1829, gest. 17. Dez. 1888.

Ω

  • Nonner, Anton; 26.9.1861 – 23.2.1887; Medizindoktorand
  • Nonner, Josef; 8.4.1829 – 17.12.1888; Bergwerks- und Hüttendirektor

Sektion 31