08-05-46 (Bromberger & Wittmann)

Grab der Familien Bromberger & Wittmann auf dem Alten Südfriedhof München (Mai 2018)
Grab der Familien Bromberger & Wittmann auf dem Alten Südfriedhof München (Mai 2018)

Ω

Familien-Grabstätte

Hier ruhet
unser lieber Gatte u. Vater
Herr Johann Wittmann
gest. den 2. April 1895
im 66. Lebensjahre.
Unsere lieben Eltern
Herr Johann Bromberger,
gest. den Aug. 1899
im 82. Lebensjahre.
Frau Marie Bromberger
gest. den 30. Juni 1909,
im 80. Lebensjahre.

Ruhe sanft.

Ω

  • Bromberger, Johann; – ¿.8.1899
  • Bromberger, Marie (vh); – 30.6.1909
  • Wittmann, Johann; – 2.4.1895

Sektion 8