06-12-11 (Berghamer & Schödtl)

Grab der Familien Berghamer & Schödtl auf dem Alten Südfriedhof München (September 2018)
Grab der Familien Berghamer & Schödtl auf dem Alten Südfriedhof München (September 2018)

Ω

Hier ruht
Herr Michael Berghamer
k. Oberlandesgerichtsrath a. D.
geb. am 12. September 1828,
gest. am 13. Februar 1899.
Ihm folgte seine Gattin
Frau Therese Berghamer
gest. zu München am 30. Juli 1911,
im 81. Lebensjahre.
Herr Ludwig Schödtl
k. Forstamtsassessor a. D.
geb. in Traunstein am 7. Dezember 1852,
gest. in München am 14. Dezember 1894.

– Sockel –
J. Lallinger.

Ω

  • Berghamer, Michael; 12.9.1828 – 13.2.1899; Oberlandesgerichtsrat
  • Berghamer, Therese (vw); – 30.7.1911 (München); Oberlandesgerichtsrats-Witwe
  • Schödtl, Ludwig; 7.12.182 (Traunstein) – 14.12.1894 (München); Forstamtsassessor

↑ Sektion 6