Mauer Rechts

MR-348/349 (Blennerhassett & Leyden)

Grab der Familien Blennerhassett & Leyden auf dem Alten Südfriedhof München (Juni 2014)
Grab der Familien Blennerhassett & Leyden auf dem Alten Südfriedhof München (Juni 2014)

Grab der Familien Blennerhassett & Leyden auf dem Alten Südfriedhof München (August 2011)