Mauer Rechts

MR-249/250 (Biber & Lingg)

Grab der Familien Biber & Lingg auf dem Alten Südfriedhof München (November 2011)

Grab der Familien Biber & Lingg auf dem Alten Südfriedhof München (September 2011)

Grab der Familien Biber & Lingg auf dem Alten Südfriedhof München (September 2011)

Grab der Familien Biber & Lingg auf dem Alten Südfriedhof München (September 2011)

Grab der Familien Biber & Lingg auf dem Alten Südfriedhof München (September 2011)

  • Biber, Alois; 1.9.1804 (Ellingen) – 13.12.1858 (München); Piano-Fabrikant
  • Biber, Barbara; 19.1.1768 – 25.3.1854
  • Biber, Clemens; 16.4.1845 – ¿; Bankangestellter
  • Biber, Katharina (vw) / Schneller (gb); 15.11.1812 – 1.8.1888; Pianofortefabrikantens-Witwe
  • Biber, Laura Clementine; 13.5.1839 – 20.3.1840
  • Lingg, Agnes (vh) / Biber (gb); 20.4.1836 – ¿