Mauer Rechts

MR-028 (Fischer & Guggenberger & Rabenhofer)

Grab der Familien Fischer & Guggenberger & Rabenhofer auf dem Alten Südfriedhof München (April 2014)
Grab der Familien Fischer & Guggenberger & Rabenhofer auf dem Alten Südfriedhof München (April 2014)

Grab der Familien Fischer & Guggenberger & Rabenhofer auf dem Alten Südfriedhof München (November 2011)

  • Fischer, Walburga (vh); 16.6.1823 – 1.9.1906; Privatiere
  • Guggenberger, Franz Ser.; 27.9.1813 – 22.4.1870; Privatier
  • Guggenberger, Franziska; 24.11.1847 – 20.10.1874; Privatiere
  • Rabenhofer, Josef; 29.2.1844 – 26.5.1925; Oberlandesgerichtsrat