Sektion 36

36-04-20 (Heeser & Krausenecker)

Grab der Familien Heeser & Krausenecker auf dem Alten Südfriedhof München (Mai 2016)
Grab der Familien Heeser & Krausenecker auf dem Alten Südhof München (Mai 2016)

  • Heeser, Nikolaus; 8.12.1870 – 15.10.1928; Oberzugschaffner
  • Krausenecker, Franz; – 22.9.1892; Oberschäffler