Relief, Sektion 35

35-05-33/34 (Krämer · Schubert) √

Grab der Familien Krämer · Schubert auf dem Alten Südfriedhof München (Oktober 2011)
Grab der Familien Krämer · Schubert auf dem Alten Südfriedhof München (Oktober 2011)

Grab der Familien Krämer · Schubert auf dem Alten Südfriedhof München (Januar 2008)
Grab der Familien Krämer · Schubert auf dem Alten Südfriedhof München (Januar 2008)

Grab der Familien Krämer · Schubert auf dem Alten Südfriedhof München (Oktober 2011)
Grab der Familien Krämer · Schubert auf dem Alten Südfriedhof München (Oktober 2011)