Sektion, Sektion 27

27-06-27 (Hey & Lamprecht)

Grab der Familien Hey & Lamprecht auf dem Alten Südfriedhof München (Dezember 2017)
Grab der Familien Hey & Lamprecht auf dem Alten Südfriedhof München (Dezember 2017)

  • Hey, Carita (vh) / Lamprecht (gb); ¿.5.1862 – 22.6.¿
  • Lamprecht, Hyazintha (vh) / Bernatz (gb); ¿.1.1840 – 1.9.¿
  • Lamprecht, Karl; ¿.2.1837 – 25.1.18¿