Sektion 1

01-06-23 (Neureuther · Wilkoszewski) √

Grab der Familien Neureuther · Wilkoszewski auf dem Alten Südfriedhof München (April 2015)
Grab der Familien Neureuther · Wilkoszewski auf dem Alten Südfriedhof München (April 2015)