Sektion 1

01-06-23/24 (Neureuther · Wilkoszewski)

Grab der Familien Neureuther · Wilkoszewski auf dem Alten Südfriedhof München (April 2015)
Grab der Familien Neureuther · Wilkoszewski auf dem Alten Südfriedhof München (April 2015)